Privacyovereenkomst

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Nathalie Deijs van Go! Kindercoaching, gevestigd te Gorinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 80080731

Verwerken persoonsgegevens
Contactgegevens
Door contact met mij op te nemen via de telefoon of tijdens een intakegesprek, geeft u mij uw persoonlijke contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens om met u in contact te treden over uw vraag en om met u daarover te communiceren. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u mij op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, of anderszins, dan geldt dat ik deze gegevens enkel gebruik om met u in contact te treden en met u te communiceren. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. 

Overige persoonsgegevens
Indien u een traject aan gaat met Go! Kindercoaching, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij Go! Kindercoaching. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Go! Kindercoaching verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens die in het kader van uw samenwerking met Go! Kindercoaching zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van uw samenwerking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.
Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Rechten betrokkenen
Go! Kindercoaching respecteert uw privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen. In sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Schuiven naar boven